Jak dodać własną tabelę z warunkiem where

Aby dodać do wydruku własną tabelę należy w podglądzie wydruku kliknąć Edytuj wydruk, następnie przejść do menu wstaw/html i w wybranym miejscu wkleić poniższy scrypt:

<P>Tabela towarów/usług</P>
<SCRIPT>
 
function wydruk(){
//object
var connection = new ActiveXObject("ADODB.Connection") ;
//polaczenie
var connectionstring="{connect}";
connection.Open(connectionstring);
//dataset
var rs = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
//polecenie wartości sformatowane
var polecenieSQL ="select ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY dokp_id) numer,case when tow.tw_symbol IS NULL then '' else tow.tw_symbol END symbol,case when tow.tw_nazwa IS NULL then poz.dokp_Nazwa else tow.tw_nazwa END nazwa,case when tow.tw_jm IS NULL then 'Szt.' else tow.tw_jm end jm,Cast(CONVERT(DECIMAL(10,2),poz.dokp_rabat) as nvarchar) dokp_rabat,cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),poz.dokp_cenaBrutto) as nvarchar) dokp_cenaBrutto,cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),poz.dokp_ilosc) as nvarchar) dokp_ilosc,cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),poz.dokp_wartoscBrutto) as nvarchar) dokp_wartoscBrutto,vat.vat_symbol,cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),(ROUND((poz.dokp_wartoscBrutto-poz.dokp_wartoscNetto),2))) as nvarchar) kw_vat,cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),(ROUND(poz.dokp_wartoscNetto,2))) as nvarchar) netto from nex_wyp_dokumentyPozycje poz left join nex_wyp__towary tow on poz.dokp_twid=tow.tw_id left join nex_wyp__sl_vat vat on vat.vat_id=poz.dokp_vatid where dokp_dokid={id}";
 
rs.Open(polecenieSQL, connection);
 
if(rs.eof)
{
// nic nie robi gdy brak wyniku
}
else
{
// budowa tabeli
rs.MoveFirst
 
var fontN = "<FONT color=#000000 size=1 face=Arial>"; //czcionka nagłowek
var fontZ = "<FONT color=#000000 size=1 face=Arial>"; //czcionka zawartość
 
var B = "<B>"; //bold
var P = "<EM>"; //kursywa
 
var lewa = "<P align=left>"; //od lewej
var srodek = "<P align=center>"; // srodek
var prawa = "<P align=right>"; // od prawej
 
// nagłówek
document.write("<table borderColor=#666666 cellSpacing=0 cellPadding=4 width=\"100%\" style=\"border:1px solid black;border-collapse:collapse;\">");
document.write("    <tbody>");
document.write("        <tr>");
//kolumny
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "LP</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"10%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Symbol</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"15%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Nazwa</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "JM</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Rabat<br>(%)</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"6%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Cena jed. brutto</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Ilość</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Wartość brutto</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "VAT (%)</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Wartość VAT</td>");
document.write("            <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Wartość Netto</td>");
document.write("        </tr>");
 
// zawartość
while(!rs.eof)
{
   document.write("        <tr>");
//zawarosc wiersze
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("numer")+"<br></td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + lewa + rs.fields("symbol") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + lewa + rs.fields("nazwa") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("jm") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("dokp_rabat") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("dokp_cenaBrutto") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("dokp_ilosc") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("dokp_wartoscBrutto") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("vat_symbol") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("kw_vat") + "</td>");
   document.write("            <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("netto") + "</td>");
   document.write("        </tr>");
   rs.movenext;
}
 
//koniec tabeli
document.write("    </tbody>");
document.write("</table>");
//------------------------------
}
rs.close;
connection.close;
 }
wydruk();
 
</SCRIPT>

 

Scroll