Jak dodać własną tabelę do dokumentu sprzedaży

Dokumenty sprzedaży - Tabela towarów jedna linia

Żeby dodać tabelę do programu proszę:

- wybrać drukuj na dowolnym paragonie/fakturze

- w górnej części okna wybrać Edytuj wzorzec

- w nowym oknie wybrać Wstaw pole -> Tabele własne -> Edytuj Tabela 3

- w nowym oknie wpisać nazwę: Tabela dokumenty standard jedna linia z symbolem

- w pole poniżej wkleić kod:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<SCRIPT>

function wydruk(){
var connection = new ActiveXObject("ADODB.Connection") ;
var connectionstring="{connect}";
connection.Open(connectionstring);
var rs = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
var polecenieSQL ="select dokp_lp numer,case when tow.tw_symbol IS NULL then 'Usługa jednorazowa' else tow.tw_symbol END symbol,case when tow.tw_nazwa IS NULL then poz.dokp_Nazwa else tow.tw_nazwa END nazwa,cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),poz.dokp_ilosc) as nvarchar) dokp_ilosc,case when tow.tw_jm IS NULL then 'Szt.' else tow.tw_jm end jm,replace(cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),dokp_cenaNetto) as nvarchar),'.',',') dokp_cenaNetto,replace(cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),poz.dokp_cenaBrutto) as nvarchar),'.',',') dokp_cenaBrutto,replace(cast(CONVERT(DECIMAL(10,2),poz.dokp_rabat) as nvarchar),'.',',') dokp_rabat,replace(cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),(ROUND(poz.dokp_wartoscNetto,2))) as nvarchar),'.',',') dokp_wartoscNetto,replace(cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),poz.dokp_wartoscBrutto) as nvarchar),'.',',') dokp_wartoscBrutto,vat.vat_symbol,replace(cast(CONVERT(NUMERIC(10,2),(ROUND((poz.dokp_wartoscBrutto-poz.dokp_wartoscNetto),2))) as nvarchar),'.',',') kw_vat from nex_wyp_dokumentyPozycje poz left join nex_wyp__towary tow on poz.dokp_twid=tow.tw_id left join nex_wyp__sl_vat vat on vat.vat_id=poz.dokp_vatid where dokp_dokid={id}";

rs.Open(polecenieSQL, connection);

if(rs.eof)
{
}
else
{
rs.MoveFirst

var fontN = "<FONT color=#000000 size=1 face=Arial>"; //czcionka nagłowek
var fontZ = "<FONT color=#000000 size=1 face=Arial>"; //czcionka zawartość

var B = "<B>"; //bold
var P = "<EM>"; //kursywa

var lewa = "<P align=left>"; //od lewej
var srodek = "<P align=center>"; // srodek
var prawa = "<P align=right>"; // od prawej

document.write("<table borderColor=#666666 cellSpacing=0 cellPadding=4 width=\"100%\" style=\"border:1px solid black;border-collapse:collapse;\">");
document.write(" <tbody>");
document.write(" <tr>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "LP</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"10%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Symbol</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"15%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Nazwa</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Ilość</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "JM</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"6%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Cena<br>jed. brutto</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Rabat<br>(%)</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Wartość netto</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "VAT (%)</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Wartość VAT</td>");
document.write(" <td bgColor=#e6e6e6 width=\"1%\" style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontN + B + srodek + "Wartość brutto</td>");
document.write(" </tr>");

while(!rs.eof)
{
document.write(" <tr>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("numer")+"<br></td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + lewa + rs.fields("symbol") + "</td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + lewa + rs.fields("nazwa") + "</td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("dokp_ilosc") + "</td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("jm") + "</td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("dokp_cenaBrutto") + "</td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("dokp_rabat") + "</td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("dokp_wartoscNetto") + "</td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("vat_symbol") + "</td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("kw_vat") + "</td>");
document.write(" <td style=\"border:1px solid black;\" valign=\"top\">"+ fontZ + srodek + rs.fields("dokp_wartoscBrutto") + "</td>");
document.write(" </tr>");
rs.movenext;
}
document.write(" </tbody>");
document.write("</table>");
}
rs.close;
connection.close;
}
wydruk();

</SCRIPT>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

potwierdzić przez Zapisz

- w oknie edycji wydruku znaleźć {zTabelaTowaryStandard} i zamienić na {wtTabelaWlasna3}

- zapisać wydruk i zmiany zostaną dodane. 

Scroll